Pravidla soutěže – „Red Bull Air Race“

1. MECHANIKA A VYHODNOCENÍ SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
a. Běžte na stránky „jdina.redbullairrace.cz“
b. Registrujte se a odpovězte na soutěžní otázku.
c. Každý soutěžící, který správně odpoví na otázku, bude zařazen do slosování o ceny.  


2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá od 26. 4. – 25. 7. 2017 (91 dní) na území České Republiky.  


3. SOUTĚŽNÍ CENY
1. (hlavní) cena:    
Zájezd pro dvě osoby na Red Bull Air Race v Budapešti, který se koná 1.-2. červenec 2017. Výhra zahrnuje vstup do „Race club“ (VIP longue), cestu, ubytování a kapesné.

2.-3. cena:
Akrobatický let s Red Bull Air Race pilotem Martinem Šonkou.

4.-19. cena:
Vstupenka pro jednu osobu na „Grand Stand“ tribunu na Red Bull Air Race v Budapešti, který se koná 1.-2. července 2017.

20.-30. cena:
Red Bull Air Race batoh.

31.-40. cena:
Red Bull Air Race kšiltovka.

41.-50. cena:
Red Bull Air Race peněženka.  


4. VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ
1. (hlavní) cena bude vylosována 15. 6. 2017.
2.-3. cena, akrobatický let s Martinem Šonkou, bude vylosována 26. 7. 2017.
4.-19. bude vylosována 15. 6. 2017.
20.-50. cena bude vylosována 26. 7. 2017 ze všech dosud registrovaných účastníků, kteří v předchozím losování nezískali jinou cenu.

Nejpozději do 3 dnů od losování, bude každý z výherců vyrozuměn písemně na email uvedený v registraci na stránkách Soutěže. Společně s informací o výhře bude email obsahovat i informace týkající se jejího převzetí. Pokud uvede výherce neplatné kontaktní údaje nebo se jej nepodaří kontaktovat do 5 pracovních dnů od odeslání oznámení o výhře, ztrácí právo na výhru a bude vylosován náhradní výherce. Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok.


5. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
Tato soutěž je určena všem fyzickým osobám starším osmnácti let, kteří se v době konání soutěže zaregistrují na webových stránkách a budou postupovat v souladu s pravidly soutěže. Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky. Organizátor soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek jednotlivými soutěžícími. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhru obdrží účastník, který bude vylosován následovně. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené Organizátorem a zavazuje se je plně respektovat a dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito Pravidly, vyhrazuje si Organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže bez náhrady. Do soutěže nemůžou být zapojeni zaměstnanci Organizátora soutěže, společnosti Tesco Stores ČR a.s. a Red Bull Česká republika, jejich rodinní příslušníci ani osoby jim blízké. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu §22 zákona 89/2012 Sb.  


6. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Organizátorem soutěže s názvem „Red Bull Air Race" (dále jen Soutěž) je Reply-to s.r.o., se sídlem Za Humny 170, 250 82 Horoušánky, Česká republika. Kontakt na Organizátora je tel.: +420 775 040 155 a email: airrace@reply-to.eu  


7. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit nebo bez náhrady zrušit. Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny účtu, který byl použit k registraci, nebo v případě, že email o výhře nemohl být doručen na základě skutečností způsobených na straně výherce nebo třetími stranami. Registrací do soutěže vyjadřuje účastník souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném v registraci, a to v rozsahu nutnému k uspořádání a kontrole této soutěže. Poskytnutí osobních údajů je pro účast v soutěži povinné. Vyplněním a odesláním soutěžního formuláře účastník souhlasí se zpracováním, shromažďováním a uchováváním veškerých osobních údajů uvedených na tomto formuláři pro marketingové účely třetí strany - společnosti Red Bull Česká republika s.r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb. Zejména se jedná o souhlas s užitím poskytnutého jména na webových stránkách Red Bull Česká republika (www.redbull.com/cz). Doba uchovávání údajů není časově omezena a souhlas  může být odvolán posláním písemného odvolání souhlasu na adresu společnosti Red Bull Česká republika s.r.o., Nad Paťankou 10, Praha 6, 160 00, Česká republika.  


8. PRAVIDLA SOUTĚŽE, ZDANĚNÍ, ROZHODNÉ PRÁVO
Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti uvedena na stránkách soutěže na adrese www.airrace.cz
Tato soutěž a právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí právem České republiky. Registrací do soutěže akceptuje každý soutěžící tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech. Srážkovou daň z výher uhradí pořadatel nad rámec výhry.    

V Praze dne 26.04.2017